Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Żłobek Pszczółka w Barcinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program profilaktyczny

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 26 pkt 2 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) ogłoszono dnia 19 czerwca 2019 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem żłobka jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki  jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

 

 CELE OGÓLNE PROGRAMU:

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w żłobku i w domu oraz świadomego ich przestrzegania. 
 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. 
 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.
 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.
 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

 

Zagadnienia w programie profilaktyki:

Bezpieczna zabawa w żłobku.

Bezpieczne zachowania w domu.

Bezpieczeństwo na drodze. 

Higiena osobista, otoczenia oraz zapobiegania chorobom.

Zdrowe odżywianie.

Aktywny styl życia.

 

METODY PRACY

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresje oraz konkursy i różne techniki plastyczne. 

 

INNE METODY TO:

Metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz instruktażu, za pomocą której opiekun oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej wiedzy i doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosowanie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach. 

Metoda utrwalania pożądanych zachowań – polega na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, a przede wszystkich sytuacjach naturalnych, również spontanicznie prowokowanych przez dzieci. 

 

FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU

Prezentowanie celów programów oraz zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez: 

 • Przekaz podczas zebrań grupowych
 • Umieszczenie zamierzeń (tygodniowych, miesięcznych) na grupowej tablicy ogłoszeń, np. przed salą pobytu dzieci
 • Organizację zajęć otwartych dla rodziców
 • Organizację przedstawień teatralnych
 • Przekaz sposobów pracy, osiągnięć dzieci na łamach gazetki grupowej dla dzieci i rodziców

 

EWALUACJA

Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddawania jej działaniem ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można uzyskać przede wszystkim poprzez: 

 • obserwację zachowań dzieci w różnych sytuacjach ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, preferowanych form wypoczynku itd. 
 • rozmowy z dziećmi i rodzicami

Należy pamiętać, że środowisko żłobkowe nie jest w stanie w pełni wypracować zachowań profilaktycznych u dzieci. W podejmowanych działaniach konieczny jest udział środowiska rodzinnego, wypracowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania na zachowania i postawy dzieci. 

 

REALIZACJA PROGRAMU

- BEZPIECZNA ZABAWA W ŻŁOBKU

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko ma nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia:

 • poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw w żłobku
 • przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
 • umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu
 • sprzeciwiania się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników

 

Zadania do realizacji

 • zasady bezpiecznej wspólnej zabawy
 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych, tj. życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość i odpowiedzialność
 • zasady dbałości o własne zmysły i higienę układu nerwowego

 

Osiągnięcia dziecka

 • zna zasady bezpiecznej wspólnej zabawy
 • rozumie, że zachowanie typu: wyrywanie zabawek, popychanie, sypanie piaskiem mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych
 • potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania
 • rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom
 • rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych
 • zna wybrane prawa dziecka
 • rozumie potrzeby, uczuci innych
 • zna różne sposoby na pokonywanie złości
 • umie reagować na przejawy agresji
 • rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem
 • rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych
 • rozumie zagrożenia wynikające z zabaw np. stłuczonym szkłem, brudnymi odpadami, itp.
 • sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych
 • rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu

 

 -BEZPIECZNE ZACHOWANIA W DOMU

Środowisko domowe to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

 • poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych
 • przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

 

Zadania do realizacji

 • zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu
 • zna zagrożenia wynikających z zabaw zapałkami, środkami chemicznymi
 • rozumie zagrożenia wynikające z samodzielnego używania leków
 • przestrzega zakazu samodzielnego użytkowaniu urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zna możliwe konsekwencje jego łamania

 

-BEZPIECZNEŃSTWO NA DRODZE

Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, a także na opiekunkach w żłobku. Wiek żłobkowy jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

 • wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym
 • zapoznanie z nazwami i znaczeniem niektórych znaków drogowych
 • kształtowanie umiejętności zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach
 • wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w środkach lokomocji i na przystankach
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania numerów  alarmowych

 

Zadania do realizacji 

 • zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu
 • wpływ warunków atmosferycznych pór roku i doby na bezpieczeństwo na drodze
 • znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych 
 • rola policjanta w ruchu drogowym, spotkanie z funkcjonariuszem
 • jazda środkami lokomocji, bezpieczne i kulturalne zachowanie się w środkach lokomocji i na przystankach
 • numery alarmowe

 

Osiągnięcia dziecka

 • potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze, stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji świetlnej
 • rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych
 • zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich symbolikę i funkcję (ostrzeganie, zakazywanie informowanie)
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach, np. policjant
 • umie bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się w środkach komunikacji publicznej, ustępuje miejsca osobom starszym i niepełnosprawnym, rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach
 • zna numery alarmowe
 • umie wykorzystywać zdobyte wiadomości i umiejętności

 

- HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ  ZAPOBIEGANIE CHOROBOM

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Żłobek jest instytucją w której dziecko spędza znaczna część dnia, w której  - znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy, ale i odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

 • wdrażanie do przestrzegania, utrwalanie nawyków higienicznych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad dbałości o ład i czystość w najbliższym otoczeniu

 

Zadania do realizacji

 • higiena osobista
 • zachowania wpływające na przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia 
 • higiena otoczenia

 

Osiągnięcia dzieci

 • dba o własny wygląd
 • odpowiednio myje ręce i zęby
 • samodzielnie posługuje się chusteczka do nosa, grzebieniem
 • dba o czystość ciała i ubrania
 • rozumie zagrożenie dla zdrowia, płynące z braku dbałości o higienę
 • zna sposoby przeciwdziałania zarażeniu się chorobami: zasłania usta podczas kaszlu, nos podczas kichania
 • myje ręce po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, po powrocie z podwórka
 • myje owoce i warzywa przed spożyciem
 • zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody bezpośrednio z kranu
 • rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów
 • rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się zaleceniom lekarzy
 • zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone u innych
 • dba o wygląd otoczenia, np. porządku w przydzielonej szafce, szufladzie, Sali po zakończeniu zajęć, zabaw, itd. 
 • dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłków

 

- ZDROWE ODŻYWIANIE

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi, są kolejnym ważnym zadaniem edukacji prozdrowotnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych  zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanowienia się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

 • poznawanie zaleceń prozdrowotnych w zakresie racjonalnego odżywiania
 • poznawanie czynników zagrażających zdrowiu, związanych z żywieniem
 • aktywne uczestniczenie w „zdrowotnym odżywianiu”

 

Zadania do realizacji

 • produkty wpływające na utrzymanie zdrowia, określone w „piramidzie zdrowia”
 • szkodliwość niektórych produktów spożywczych

 

Osiągnięcia dzieci

 • zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmów w stanie zdrowia
 • zna wpływ wartości niektórych środków spożywczych na funkcjonowanie wybranych tkanek, organów (np. witamina A na wzrok, witamina D na kość)
 • zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywanych w ciągu dnia
 • potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia
 • potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu
 • rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów   (np. słodyczy, chipsów, coca - cola) z powodu możliwości narażania się na choroby, tj. otyłość, cukrzyca, …
 • rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergię u niektórych osób, pomimo że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia
 • potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy, na podstawie wiedzy posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie

 

- AKTYWNY STYL ŻYCIA

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo, że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska żłobkowego. Zaleca się, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w żłobku. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadomienie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzenia czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku żłobkowym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu. 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

 • podtrzymywanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka
 • wdrażanie do realizacji aktywnych form wypoczynków

 

Zadania do realizacji

 • sprawność ruchowa
 • aktywne formy spędzenia czasu wolnego

 

Osiągnięcia dzieci

 • chętnie podejmuje działa o charakterze ruchowym
 • hartuje organizm, wie, jak zapobiegać zmarznięciu i przegrzaniu
 • rozumie wartość aktywnych form wypoczynku
 • zna szkodliwe skutki spędzenia czasu wolnego przed telewizorem, przy komputerze

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gawrońska 14-04-2020 09:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Gawrońska 14-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Gawrońska 14-04-2020 09:42:31