Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Żłobek Pszczółka w Barcinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin spacerów i wycieczek

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

 

§ 1

 

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Żłobek ,,Pszczółka” w Barcinie.

2. W zorganizowaniu wycieczek żłobek może współdziałać z rodzicami dzieci zapisanych do żłobka.

3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-edukacyjnych oraz projektów edukacyjnych.

4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a) wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez opiekuna w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-edukacyjnego,

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

c) spacery.

§ 2

 

1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy żłobka.

2. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku żłobkowym ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

3. Dla dzieci w wieku żłobkowym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze oraz spacery w najbliższej okolicy.

4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 3

 

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.

2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora żłobka.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.

4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor, ( projekty edukacyjne ) lub rodzice.

6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia żłobek.

 

§ 4

 

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest żłobek, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

4. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.

5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w placówkach publicznych.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

 

§ 5

 

1. Dyrektor żłobka nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.

2. Do podstawowych zadań dyrektora żłobka należy:

 a) czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

b) wyznaczenie kierownika wycieczki spośród opiekunów żłobka,

c) gromadzenie dokumentacji wycieczki,

d) dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

e) gromadzi i sprawdza dokumentacje spaceru poprzez odnotowanie pisemnej zgody w Karcie Spacerów,

f) zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

§ 6

 

1. Kierownikiem wycieczki żłobkowej może być wyłącznie opiekun zatrudniony w żłobku. 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

b) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d) określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

e) zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

f) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

 

1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są opiekunowie żłobka, rodzice lub studenci odbywający praktykę w żłobku biorący udział w wycieczce lub spacerze.

2. Na wycieczce organizowanej poza teren żłobka w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad 5 dzieci.

3. Na wycieczce organizowanej poza teren żłobka, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 4 dzieci.

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d) zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e) nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

 

1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do żłobka.

2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a) przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b) przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d) zachowanie porządku,

e) reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

 

1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

2. Wyjście poza teren żłobka lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora żłobka i musi być odnotowane w Karcie wyjść poza teren żłobka oraz w dzienniku zajęć.

 

§ 10

 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor żłobka wspólnie z opiekunami.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 11

 

SPACERY wyjście dzieci poza teren żłobka w celu poznania najbliższej okolicy, np. parku, gdzie można uczyć dzieci nazw drzew, czy pobliskiego skrzyżowania, gdzie dzieci poznają zasady pieszego ruchu drogowego.

1. Spacer nie powinien zakłócać normalnego rytmu dnia dzieci w żłobku. Organizacja spaceru powinna być dostosowana do wieku dzieci ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i warunków atmosferycznych w danym dniu.

2. Dla dzieci w wieku żłobkowym powinny być organizowane przede wszystkim spacery rekreacyjne w najbliższej okolicy. Można korzystać z wózków spacerowych.

3. Opiekun zobowiązany jest każdorazowo przed wyjściem poza teren żłobka uzupełnić wpis do Karty wyjść poza teren żłobka (poprzez wpisanie daty, ilości dzieci, grupy oraz składu personalnego opiekunów biorących udział w spacerze).

4. Wyjście poza teren żłobka wymaga zgody dyrektora żłobka i misi być odnotowane w Karcie wyjść.

 

§ 12

 

  1. Zadania opiekuna podczas spacerów:

- opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi i dba o ich bezpieczeństwo podczas spaceru,

- opiekunowie wg obowiązujących przepisów– w przypadku dziecka do 1 roku życia liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 5, a w przypadku dziecka od 1 roku życia liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 8,

- zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru oraz po przybyciu do punktu docelowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gawrońska 09-04-2020 11:16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Gawrońska
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Gawrońska 09-04-2020 11:18:28