Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Żłobek Pszczółka w Barcinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKU ,,PSZCZÓŁKA

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w żłobku i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2

2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunce informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do żłobka tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10.Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce)

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze żłobka

 

§ 5

ORGANIZACJA  PRACY ŻŁOBKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.00-16.00  Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

 1. Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze żłobka mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy żłobka

b. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 11 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. )

c. W związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 33 dzieciom.

d.Pierwszą obecność dziecka w żłobku rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować w placówce dzień wcześniej do godziny 12.00 telefonicznie.

e. W przypadku gdy w placówce zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci niż dopuszczona organizacyjnie   rodzic/opiekun zostanie  poinformowany o braku miejsc.

3.    Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z placówki:

a. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do żłobka i wchodzi dzieckiem mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba która przyprowadziła również odebrała dziecko).

 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic  odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4, ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce), lub musi włożyć rękawiczki,  winien mieć  założoną maseczkę ochronną)
 2. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni i dokonuje pomiaru temperatury wchodzącym : dziecka i rodzica, jej odczyt zapisuje na liście wejść. Rodzic podpisem potwierdza dane. (załącznik nr 3).
 3. Rodzic  przynosi szczelnie zapakowany strój  do przebrania dziecka i zostawia w szafce w szatni.
 4. Rodzic przekazuje  dziecko pani dyżurującej.
 5. W pomieszczeni szatni może przebywać w jednym czasie 3 rodziców i 3 dzieci.
 6. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1,5 -2 metrów.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu Jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

4.  Działania higieniczno – sanitarne

- Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali

- Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie ( zgodnie harmonogramem)

- W sali, w której przebywa grupa są  usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

- Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

-  Sale będą wietrzone  co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

- Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

- Personel kuchenny nie będzie  kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

- Ograniczone będzie przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

-  Dzieci korzystają  z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Bez możliwości korzystania ze sprzętu. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren podmiotu (np. spacer do parku).

- Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników  oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

- Odpady wytworzone przez osoby zdrowe ( maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy wrzucane będą do pojemnika na odpady zmieszane.

 

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. pielęgniarka bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM - jednego z dwóch wyznaczonych pomieszczeń (najbliższego) :gabinetu terapeuty lub gabinetu pielęgniarki.

  1. Pielęgniarka bezzwłocznie zabezpiecza się w niezbędne zestawy ochronne.
  1. Pielęgniarka pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
  1. Opiekunka telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  1. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w niezbędne zestawy ochronne.
  1. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
  1. Opiekunka lub dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

             2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: gabinetu terapeuty lub gabinetu pielęgniarki.
  1. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w niezbędne zestawy ochronne.
  1. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
  2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie  wstrzymane  przyjmowanie kolejnych grup dzieci, zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i będziemy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. niezbędne numery  telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone będą w widocznym miejscu.

                                                                           § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:
 4. 1) Organ prowadzący:
   1. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
   1. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
   1. Wesprze  dyrektora  placówki  w  organizacji  żywienia,  w  tym  w  wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu) jeśli będzie taka konieczność.

 

Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

                                            Barcin dn.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..…………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Żłobka ,,Pszczółka” w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w żłobku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w żłobku (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu żłobek zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie żłobka oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                ...............................................

                                                                                                                                           (podpis rodzica)

                     

    Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

Barcin,

………………………………………………………                        

………………………………………………………

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 • Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
 1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do żłobka tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 2. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:
 • przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym
 • razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnyc

       4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie  wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

………………………………

                                                                       (podpis rodzica)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gawrońska 21-05-2020 11:13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Gawrońska 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Gawrońska 21-05-2020 11:26:24